Elevator Girl Lyrics – METAL GALAXY – BABYMETAL

Elevator Girl Lyrics – METAL GALAXY – BABYMETAL

Elevator Girl Full Song Lyrics - METAL GALAXY - BABYMETAL
Elevator Girl Lyrics –

(Hey lady, are you going up or do-do-do-do-do-down?)

Hey lady, are you going up or do-do-do-do-do-down?
No matter what you say or what you do
You’re going do-do-do-do-do-down
Are you going up or going down?

Hey lady, are you going up or do-do-do-do-do-down?

Ue e Mairi masu
Shita e Mairi masu
Shimaru Doa ni Oki o tsuke kudasai
Tsugi wa Jigoku ni Tomari masu
Going up going down
Going up going down
Hell yeah!
Chika Nisen kai
Ma Saka sama
Hi Aburi Hari Jigoku floor desu
Dakara Itsumo Inochi Gake
Going up going down
Going up going down
Hell yeah!

Hey lady, are you going up or do-do-do-do-do-down?
No matter what you say or what you do
You’re going do-do-do-do-do-down

Ue e Mairi masu
Shita e Mairi masu
Shimaru Doa ni Oki o tsuke kudasai
Tsugi wa Jigoku ni Tomari masu
Going up going down
Going up going down
Hell yeah!
Chika Nisen kai
Ma Saka sama
Hi Aburi Hari Jigoku floor desu
Dakara Itsumo Inochi Gake
Going up going down
Going up going down
Hell yeah!

Ue e Mairi masu
Shita e Mairi masu
Ue e Mairi masu
Shita e Mairi masu
Going up going down
Going up going down
Hell yeah!

Ue e Mairi masu
Shita e Mairi masu
Dakara Itsumo Inochi Gake
Going up going down
Going up going down
Hell yeah!

Leave a Reply

Your email address will not be published.